Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR PRIVATUMO POLITIKA

 

I. Bendrosios nuostatos

 1. Duomenų apsaugos ir privatumo politika yra parengta remiantis MB „Chipai” Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kurios reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką. Remiantis taisyklėmis ir šia politika yra tvarkomi http://www.vamzdukas.lt/ svetainės (toliau – Vamzdukas svetainė) lankytojų ir registruotų naudotojų asmens duomenys.
 2. Asmens privatumo apsaugai teikiama didelė reikšmė, todėl svarbu, kad Vamzdukas svetainės lankytojai žinotų kada ir kokie duomenys renkami, kaupiami, saugomi, kaip panaudojami bei yra užtikrinama, kad yra vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai.
 3. Duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
 4. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis Vamzdukas svetainės naudojimosi taisyklių ir asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika. Sutikimas galioja neribotą laiką iki asmuo atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Vamzdukas svetainės administratorių elektroniniu paštu: info@vamzdukas.lt. Arba ištrins savo paskyrą.
 5. Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte Vamzdukas svetainėje ir Jūs sutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šia asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika ir patvirtinate, kad:

5.1.  jūs ir(ar) jūsų atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalėsite sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

5.2.  jūs ir(ar) jūsų atstovai sutinka pateikti šiose Taisyklėse nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštaraujate, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Vamzdukas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

5.3.  jūs ir(ar) jūsų atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Vamzdukas tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

 

II. Asmens duomenys

 1. Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris. Informacija, nesusijusi su konkrečiu asmeniu, kaip pavyzdžiui Vamzdukas svetainės lankytojų skaičius, į asmens duomenų sąvoką neįeina.
 2. Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
 3. Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų.

 

III. Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas

 1. Vamzdukas svetainės lankytojo duomenys yra saugomi Vamzdukas išpirktame serveryje, talpinamam Interneto Vizija duomenų centre, Alpinija serveryje, kuris techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis yra apsaugotas nuo duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos, keitimo ar platinimo veiksmų. Prieigą prie duomenų turi tik įgalioti asmenys, kurie atsakingi už serverio techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą. Tačiau, nepriklausomai nuo reguliariai vykdomos kontrolės, absoliuti apsauga nuo visų galimų pavojų visgi yra neįmanoma.
 2. Vamzdukas svetainės naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai serveryje yra kaupiami statistikos tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.
 3. Asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, informuoti lankytoją apie įdomius Vamzdukas pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas Vamzdukas pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 4. Svetainės lankytojai turi teisę nemokamai gauti informaciją apie pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į Pardavėją el. paštu info@vamzdukas.lt
 5. Svetainės lankytojai turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų kreipdamasis  el. paštu info@vamzdukas.lt

 

IV. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

 1. Surinkti asmens duomenys yra naudojami tik įmonės viduje. Kitos įmonės turi prieigą prie šių duomenų tik tuomet, jeigu jos teikia paslaugas MB „Chipai”. Tokiu atveju MB „Chipai” kontroliuoja, kaip jos laikosi duomenų apsaugos reikalavimų ir yra už tai atsakinga.

 

V. Slapukų (Cookies) ir internetinio stebėjimo panaudojimas

 1. MB „Chipai” naudoja svetainę „Google Analytics“ marketingo ir optimizacijos tikslais. „Google Analytics“ suteikia galimybę tiksliau įvertinti lankytojo veiksmus svetainėje. Google pateikia tokį „Google Analytics“ veikimo būdo aprašymą: „Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. (Google). „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, saugomus Jūsų kompiuteryje ir įgalina atlikti naudojimosi svetaine analizę. Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią informaciją Google naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Google gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google pavedimu. Bet kokiu atveju, Google Jūsų IP adreso nesusies su kitais Google turimais duomenimis. Slapukai savarankiškai neįidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Naudodamiesi šia svetaine Jūs pareiškiate, kad sutinkate su Jūsų pateiktų duomenų Google apdorojimu aukščiau aprašytu būdu ir nurodytais tikslais.“

 

VI. Nepilnamečių asmenų apsauga

 1. Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų MB „Chipai”, neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenų nereikalaujama, jie nėra renkami ir neperduodami tretiesiems asmenims.

 

VII. Informacija ir pretenzijų perdavimas

 1. Vamzdukas svetainės lankytojas turi teisę gauti informaciją apie jo pateiktus duomenis bei naudotis kitomis jam suteiktomis teisėmis. Taip pat turi teisę reikalauti ištaisyti, papildyti, panaikinti savo asmens duomenis išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Informacija apie asmens tvarkomus duomenis teikiama nemokamai.
 2. Vamzdukas, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@vamzdukas.lt ).

 

VIII. Privatumo politikos keitimas

 1. Asmens duomenų ir privatumo politika iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų ir privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra talpinami Vamzdukas svetainėje.
 2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų ir privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis Vamzdukas svetainės paslaugomis.
 3. Jei po Asmens duomenų ir privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Vamzdukas svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.
Scroll to Top